دوره پنیوماتیک صنعتی پایه PN111

این دوره سه روزه شامل مباحث :

✔ اصول ابتدایی جهت تولید هوای فشرده شامل :
✔ تولید، آماده سازی و توزیع
✔ شناخت علائم و استانداردهای قطعات پنیوماتیکی
✔ اصول و عملکرد شیرها
✔ معرفی انواع سیلندرها
✔ کنترل پنیوماتیک وشیرهای الکتریکی :
✔ کنترل موقعیت با استفاده از سنسورها و لیمیت سوئیچ ها
✔ کنترل سرعت: با استفاده از شیر کنترل جریان
✔ کنترل با توابع منطقی پایه
✔ کنترل فشار: با استفاده از سنسور فشار قابل تنظیم
✔ کنترل زمان: با استفاده از فانکشن های زمان
✔ اصول کنترل صنعتی الکتریکی: پوش باتن ها،کنتاکت ها، رله ها

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند مدارهای پایه پنیوماتیک را طراحی کند، و آنها را اسمبل و تست کند.
  • می تواند اجزای پنیوماتیک و سیستم های کنترل پایه را عیب یابی کند.
  • می تواند طراحی ها، ویژگی ها و عملکرد اجزای پنیوماتیک را شناسایی و توصیف کند.
  • می تواند نماد های اجزای پنیوماتیک را شناسایی و توضیح دهد.
  • می تواند مشخصات فنی و اطلاعات مربوط به اجزای پنیوماتیک را تفسیر کند.
  •  اصول تولید هوای فشرده را درک کند.

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : دیپلم