دوره ایمنی در سیستم های پنوماتیک PN351

این دوره دو روزه شامل مباحث :

✔ روش های اندازه گیری صحیح
✔ بررسی حالت های مختلف عملکرد سیستم
✔ طراحی مثال های ایمنی برای: نواحی خطرناک، تجزیه و تحلیل شرایط ریسکی در صنعت
✔ ده تکنیک ایمنی برای بهبود عملکرد سیستم اقدامات ایمنی
✔ Emergency Stop
✔ راهنمای ایمنی در پنیوماتی

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند خطرات را در فرآیند های پنیوماتیک تشخیص دهد.
  • می تواند عواملی خطر ساز را در طراحی مدارهای پنیوماتیک تجزیه و تحلیل کند.
  •  می تواند اقدامات ایمنی و مدارهای ایمنی را به سیستم اعمال کند.
  •  اصول راه حل های اضطراری و ایمنی را درک کند.
  •  می تواند ایمنی را در طراحی های مدارهای پنیوماتیک افزایش دهد.
  •  می تواند سیستم را خیلی Safe راه اندازی کرده و عیب یابی کند.

مدت دوره : 16 ساعت

پیش نیاز دوره : پنیوماتیک پایه PN111