دوره طراحی مدارهای پنوماتیک SIM-P

این دوره یک روزه شامل مباحث :

✔ بررسی نمادهای قطعات کتاب خانه نرم افزار
✔ طراحی مدارها
✔  شبیه سازی و تست مدارها
✔ ایجاد خطاها
✔ ایجاد کتاب خانه
✔ رسم نمودار و بررسی آن ها
✔ مشاهده انیمیشن قطعات
✔ بررسی اصول کارکرد مدار ها
✔ تمرین های آموزشی کاربردی
✔ فیلم های آموزشی
✔ ارائه برنامه آموزشی کاربردی

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • درک کاملی از نرم افزار Sim Fluid دارد.
  •  طراحی مدار های قدرت پنیوماتیک و مدارهای منطقی قابل برنامه ریز را به راحتی می تواند انجام دهد.
  •  مدارها را شبیه سازی و تست کند.
  • می تواند پارامترهای مدار مانند جریان و فشار و برخی از مشخصات قطعات را تغییر دهد.
  •  می تواند کتاب خانه های مناسب ایجاد کند.
  • می تواند ارتباط نرم افزار را با دستگاه ها و ماشین های صنعتی برقرار کند.
  • می تواند نرم افزار را نصب و حذف کند.

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : پنیوماتیک پایه PN111